DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 

1. Dân số

Năm 2019, dân số xã Hoài Phú là 10.338 người. Mật độ dân số trung bình 255,1 người/km². Trong đó dân số nữ 5.287 người, chiếm 51,1%, dân số nam 5.051 người, chiếm 48.9%.
Xã Hoài Phú dân tộc Kinh chiếm 100%, không có các dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn.
Dân cư trên địa bàn xã phân bố không đồng đều, tập trung đông nhất ở thôn Cự Tài 1, Lương Thọ 2 và thôn Cự Lễ.
người/km2.

2. Lao động

Đang cập nhật...